Trakų seniūnijos bendruomenė „Santalka“

įsikūrė 2003 metais rugsėjį. „Santalkos“  vienas iš pagrindinių tikslų – ginti seniūnijos bendruomenės viešą interesą, atstovaujant jos interesus vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose. „Santalkos“ veiklos pradžia nebuvo lengva, nes kai kurie valdininkai į jos veiklą žiūrėjo įtariai. Kiti – patys norėjo dalyvauti, bet mūsų nuostata, jei valdininkai atsako už vieną ar kitą veiklos sritį, tai bendruomeninėje veikloje kažin ar įneš, ką nors naujo? Rajono savivaldybės, įvairių įstaigų valdininkai, taip pat verslininkai ir kiti - mūsų partneriai sprendžiant bendras problemas, numatant konkrečius veiksmų planus.

 Trakai neturi savivaldos ir daugelio klausimų sprendimas priklauso ne nuo seniūnijos, bet nuo rajono savivaldybės tarybos priimamų sprendimų. Todėl „Santalkos“  iniciatyva veikia Seniūnijos taryba. Kartu su seniūnu pasiekėme, kad visuose daugiabučiuose namuose būtų sudarytos bendrijos arba jungtinės veiklos sutartys. Pradėjo savo veiklą daugiabučių namų taryba. Dalyvaujam rajono tarybos, komitetų posėdžiuose, įvairių komisijų darbe.

Teikiam pasiūlymus, įtakojam, kad būtų priimami kuo palankesni sprendimai gyventojams socialiniais, ūkiniais ir kitais klausimais. „Santalkos“  iniciatyva yra organizuojami Trakų gyventojų susirinkimai, kuriuose svarstomos pačios opiausios problemos: šilumos, daugiabučių namų administravimo, miesto švaros ir kt. Ir kuo aktyviau namo, gatvės, miesto gyventojai dalyvaus problemų sprendime - tik tada bus stipresnė savivalda. Į susirinkimus kviečiami ir vartotojų gynimo organizacijų atstovai, Seimo nariai ir kt. Pasigendam didesnio rajono tarybos narių aktyvumo gyventojų susirinkimuose ir kituose renginiuose.

„Santalkiečiai“  gana aktyviai dalyvauja konferencijose, organizuojamose Seime rūpimais klausimais Pasisakėm dėl įvairių pataisų įstatymuose, kurie dažnai vienas kitam prieštarauja, dėl šilumos vartotojų atstovavimo tvarkos, nes kainų komisija gina, visų pirma, šilumos tiekėjų, interesus nors yra išlaikoma mokesčių mokėtojų ir kt. "Santalkos“ nariai rajone gan aktyviai dalyvavo 2005-2006 metais projekte „Piliečių ir savivaldybės dalyvavimas priimant sprendimus. „Plačiau apie šį projektą galite paskaityti išleistoje knygoje „Problemų sprendimas bendradarbiaujant“  (rasite seniūnijoje).

Už įdomiai organizuotą darbą ir įgytas žinias esame dėkingi projekto vadovei Gailai Muceniekas ir rajono savivaldybės darbuotojai Svetlanai Žilionienei. „Santalkos“  veikloje dalyvauja patys aktyviausi seniūnijos bendruomenės nariai. Nesiekiame kiekybės vien dėl kiekybės.

Iniciatyvūs gyventojai visada laukiami. Susibūrę draugėn pasieksime žymiai daugiau. Bendruomenės „Santalka“ nariai pasisako už protingų santykių kūrimą su valdžios atstovais. Kreivokai į mus žiūri tik blogas valdininkas, tik blogas verslininkas ar blogas ponas Jiems stipri bendruomenė nenaudinga.

Tenka apgailestauti, kad vietos bendruomenių funkcijos nepakankamai apibrėžtos, nenustatyta bendruomenių atstovavimo tvarka vietos savivaldoje. Taip pat neišspręsta finansavimo, patalpų suteikimo ir kiti klausimai. Bendruomenės tik tada bus stiprios jei jos kursis iš apačios, o ne valdžios kuriamos.

LR Seimas. Forume SAVIVALDŽIOS VISUOMENĖS LINK:
“UŽ“ IR „PRIEŠ” MIŠRIĄ SAVIVALDOS RINKIMŲ SISTEMĄ”
(Vaizdo įrašas apačioje)

Trakų seniūnijosbendruomenė "Santalka"

Vienuolyno 7 - 16, Trakai,

tel.: (8 528) 52618

mob. 8 620 12 169

 Bendruomenės pirmininkė:

Nijolė Dočkuvienė

nijolesantalka@gmail.com

VEIKIME VISI KARTU

Vietos bendruomenių veiklos dėka, daugiau  gyventojų įtraukiama į vietos reikalų tvarkymą. Be to, vietos bendruomenės turi teisę dalyvauti  įvairiuose projektuose kurių dėka gerėja tos teritorijos socialinė aplinka, bendruomeniškumas.  Galime paminėti Jungtinę kaimų bendruomenę „Užugiriai“ (pirmininkė D. Dubauskaitė) parengtas  įdomus projektas „Tūkstančio ženklų takas“ su jame įkurdinta Angelų kalva.Tačiau ir vienas  iniciatyvus žmogus gali daug nuveikti.

Babriškių seniūnaičio R.Bartkevičiaus iniciatyva įrengtas  šulinys Maušiškių kapinėse, įsigijo medienos Žukiškių kaimo koplytėlei suremontuoti. Teikia  konkrečius pasiūlymus seniūnijos veiklai pagerinti. Jam rūpi ne tik Babriškių, bet ir visos seniūnijos  reikalai.  2012 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo vykdyti bendruomenių  savivaldos programą, kuri išjudino bendruomenes, paskatino diskutuoti ir susitarti. Trakų seniūnijai  priklausomai nuo gyventojų skaičiaus buvo skirta 20 tūkst.800 Lt.

Seniūnijos bendruomeninė  taryba paskirstė vietos bendruomenėms lėšas, o jos savarankiškai nusprendė kur valstybės  lėšas tinkamiausiai panaudoti,ką aktualu tvarkyti,įsigyti.

Tenkinant viešus poreikius, kaimo  bendruomenė „Žaizdrietis“ pastatė medinę autobusų stotelę, įrengė 3 informacinius stendus.  Naujasodžio ir Dvarčių kaimo bendruomenės sutvarkė maudyklių vietas. Trakų krašto moterų  veiklos centras sukūrė savo internetinę svetainę. Minint Romualdo Lanko atminimą, skirta lėšų  jo knygos „Klaipėdos irklavimo istorijai-125“leidybai. Jungtinė kaimų bendruomenė “Užugiriai“  surengė fotoparodą „Angelų skrydžio akimirkos“. Trakų „Bočiai“organizavo poeto Maironio  jubiliejaus renginius.

 Trakų seniūnijos bendruomenė „Santalka“ už skirtas lėšas įsigijo kompiuterinę techniką,  fotoaparatą. Planuojame artimiausiu metu atidaryti seniūnijos bendruomenių ir seniūnaičių puslapį,  kuriame matytųsi kaip gyventojai dalyvauja sprendžiat savus reikalus ir su kokiomis problemomis  susiduria bei kitos seniūnijos aktualijos. O gal atsiras norinčių padėti tai padaryti?Viešumo stoka –  didžiausias trūkumas ,tačiau šiuo metu mums aktualiausias patalpų klausimas. Neturime kur rinktis  vykdyti bendruomeninei veiklai.    

Kiekvieną mėnesį seniūnijos seniūnaičiai kartu su Trakų seniūnijos bendruomenės  santalkiečiais renkasi savaitę prieš rajono tarybos posėdžius ir aptaria aktualiausius klausimus.  Tokiose sueigose dalyvauja ir Trakų seniūnas K. Vilkauskas .Praeitais metais organizavome  susitikimus su UAB Prienų energijos vadovu V. Povilėnu, administracijos direktore A.Kandratavičiene dėl didelių šilumos kainų ir kt. Tikimės ,kad seniūnijos bendruomenės  ir seniūnaičių bendravimas su nauja rajono valdžia vyks geros partnerystės pagrindais. Jau  apsilankėme pas merą V.Zaliecką ir sutarėme dėl tolesnio bendradarbiavimo, aptarsime opiausias    problemas.  

Nors dar neturime ir Bendruomenių įstatymo, bet vietos bendruomenių veikla yra pripažinta  svarbiu reiškiniu žmonių socialiniame gyvenime .Tikra savivalda įmanoma ne tik renkant tiesiogiai  seniūnus ir seniūnijų bendruomenių tarybas, bet ir nuo mūsų pačių aktyvumo .Būtina daryti įtaką  ne tik rajono savivaldybės tarybos, administracijos, bet ir centrinės valdžios sprendimams. Mieli  gyventojai, be Jūsų tai padaryti neįmanoma. Ateikite ir dalyvaukite seniūnijos bendruomenės ir  seniūnaičių veikloje, teikite pasiūlymus.


Konkrečiai apie numatomą veiklą galite sužinoti:

www.santalka.puslapiai.lt

 arba tiesiog paskambinti Trakų seniūnijos tel.55730

Paremti "Santalką" galite pervesdami 2 % (pildydami metinę deklaraciją)

 


Trakų seniūnijos bendruomenės   „Santalka“ pirmininkė                            N. Dočkuvienė

Trakų seniūnijos seniūnaičių sueigos pirmininkas                                    L. Gliebus

    2013 02 23

KLAUSIMAI IR KOMENTARAI:

LR Seimas. Forume SAVIVALDŽIOS VISUOMENĖS LINK: “UŽ“ IR „PRIEŠ” MIŠRIĄ SAVIVALDOS RINKIMŲ SISTEMĄ”

Nijolė Dočkuvienė apie istoriją ir dabartį (Giedraičiai, Trakai)